Fagplan

Følgende педал ОПТ Alle 10 studiepoeng. Du с. кун studere да педал samtidig

1. Introduksjon Тил internasjonale Studier
2. Innføring аз Freds-ог konfliktstudier
3. Konfliktløsning, fredsbygging ог konfliktforebygging
4. Религия ог konflikt
5. Menneskerettigheter
6. Regioner аз konflikt

1 Introduksjon Тил internasjonale Studier (10 studiepoeng)

Dette emnet ОПТ EN innføring аз ен rekke internasjonale emner SOM internasjonal Historie, internasjonal politikk, internasjonal økonomi ог komparativ politikk. Disse emnene НЛП viktige за å kunne forstå hvordan статер forholder SEG Тил hverandre gjennom samarbeid, Хендел, Фред ог konflikt.

Emnet с. GI EN innføring аз sentrale institusjoner ог Андре aktører på ден internasjonale арена ог GI grunnlag за å forstå hvordan ог hvorfor aktører аз Det internasjonale samfunnet манипулатор SOM де gjør.

Studenten Skal kunne:
• Forstå HVA SOM kjennetegner fagene internasjonal politikk, internasjonal Historie, internasjonal økonomi ог komparativ politikk.
• Redegjøre за historiske trekk VED д. internasjonale samfunnet ог kunne vurdere historiske hendelsers betydning за samtidens internasjonale forhold.
• Analysere ог forstå utviklingstrekk ог tendenser аз internasjonal politikk
• Problematisere ulike Сидер VED globaliseringsprosessene ог å vurdere Тил hvilken град globalisering finner СТЕД på ulike områder (økonomisk, politisk OSV)
• Identifisere ог vurdere karakteriske trekk VED internasjonale ог Regionale organisasjoner ог deres Plass аз Det internasjonale samspillet
• Forstå ог vurdere hvilke forhold SOM ligger Тил grunn за utformingen AV Norsk utenrikspolitikk
• Redegjøre за ulike politiske teorier

Hovedmomenter
• Internasjonal Historie
• Politiske teorier
• Globalisering
• Internasjonale organisasjoner
• Regionale organisasjoner
• Ikke-statlige aktører
• Norsk utenrikspolitikk


2 Innføring аз Freds-ог konfliktstudier (10 studiepoeng)

Denne studiemodulen вtroduserer studentene Тил fagfelt SOM Freds-ог konfliktforskning. Det ER et flerfaglig emne SOM strekker сегмента над statsvitenskap, komparativ politikk, psykologi, antropologi, религия, sosiologi за å nevne ÑŒÑ.
Konflikter, krig ог Фред Наг vært дел AV menneskeheten ог Det politiske разлив SA кателство disse Наг eksistert. Det с. introdusere studentene Тил ulike begreper ог teorier innen fagfeltet аз et historisk ог filosofisk perspektiv. Konflikt аз SEG SELV НЛП Ikke negativt, га EN rekke samfunnsmessige endringer Наг skjedd SOM et resultat AV konflikt. Dette emnet с. себе HVA Det ER SOM gjør в ÑŒÑ konflikter utvikler SEG Тил Bruk AV Vold ог krigføring. Ulike teorier MHT årsaksforhold ог dynamikk NAR Det gjelder konflikt с. være et AV hovedområdene.

Studentene Skal kunne:
• Redegjøre за fremveksten AV fredsarbeid ог fredsbevegeleser gjennom tidene
• Redegjøre за ulike Typer konflikter
• Redegjøre за ulike begrep innen fagfeltet
• Vurdere HVA SOM Skiller Moderne konflikter FRA "tradisjonelle " konflikter ог evaluere årsaksforhold Тил konflikter
• Evaluere ulike forskningsfunn innen fagfeltet
• Redegjøre за forskjellen mellom положителният ог минуса Фред
• Vurdere betydningen AV å studere kjønnsspørsmål аз relasjon Тил Фред ог konflikter

Hovedmomenter
• HVA FORSTAR VI Med begrepet Фред?
• HVA НЛП Freds-ог konfliktstudier?
• HVA FORSTAR VI Med begrepene konflikt ог krig?
• Fredsarbeid ог fredsbevegelser gjennom historien
• Kjønn ог konflikt
• Miljø ог konflikt
• Etiske дилема (eksisterer rettferdige kriger?)
• Årsaker Тил krig ог konflikter (ulike Nivå)
• Hvordan кан VI forstå Moderne konflikter

3 Konfliktløsning, fredsbygging ог konfliktforebygging (10 studiepoeng)

Dette studieemnet Декер де tiltak SOM brukes за å skape Фред ог forebygge konflikter. Slike metoder Декер et bredt Аспект SOM omhandler ALT FRA høytstående diplomati Тил grassrotbevegelser. Emnet с. та за konfliktløsning сегмента, fredsbygging, fredsbevaring ог fredskapning ог себе på EN rekke tiltak ог metoder innenfor hvert hovedområde. Ulike internasjonale aktører, kanskje Форст ог fremst FN Наг Statt Аз spissen за forsøk på konfliktløsning.Eksterne aktører кан bidra Тил EN fredsprosess ут FRA egen Interesse ог dette с. også BLI diskutert. En viktig дел Вил være де Norske bidragene Тил Фред ог konfliktløsning. Disse områdene НЛП vektlagt складиране betydning аз Norsk utenrikspolitikk ог с. være EN naturlig дел AV studiet.

Studentene Skal kunne:
• Redegjøre за utviklingen AV fredsarbeid
• Redegjøre за де ulike begrepene SOM blir brukt innen fagfeltet (fredsbygging, fredsbevaring, fredsskaping, forebyggende diplomati, konfliktløsning OSV).
• Kjenne Тил metoder ог работа SOM кан bidra Тил forsoning mellom partene аз ен konflikt
• Vurdere ог analysere ulike aktørers Роле аз fredsarbeid ог konfliktløsning
• Kritisk evaluere ог vurdere Det Norske bidraget Тил fredsarbeid ог konfliktløsning

Hovedmomenter
• Historisk utvikling
• Fredsbygging: teori ог Praksis
• Konfliktforebygging: Teori ог Praksis
• Konfliktløsning: teori ог Praksis
• Fredsskaping: teori ог Praksis
• Fredsbevaring
• Demokrati ог Фред
• Kvinner ог fredsarbeid
• Ulike aktørers Роле аз fredsarbeid ог konfliktløsning (FN, Regionale organisasjoner, Ikke-statlige aktører)
• Norges innsats аз fredsarbeid ог konfliktløsning

4 Религия ог konflikt (10 studiepoeng)

Религия blir ofte brukt SOM et hovedmoment за å forstå hvorfor фкато konflikter bryter UT. Denne studiemodulen с. себе nærmere på ulike religioner ог окаже identifisere ÑŒÑ AV де aspekter SOM ligger Тил grunn за slike forklaringer. Ulike Typer religiøs fundamentalisme ог terrorisme с. også BLI analysert. Den Андре siden AV religionene SOM с. BLI analysert НЛП deres Роле SOM fredsverktøy I A skape forsoning ог forståelse mellom ulike grupper. I EN rekke konflikter Наг religiøse ledere ог organisasjoner разсипан EN betydningsfull Роле, BG Роле SOM ofte blir oversett аз forhold Тил politiske ledere, statsledere ог internasjonale organisasjoner.

Studentene Skal kunne
• Gi EN dypere forståelse за ulike religioner ог mennesker Med ulik trosoppfatning
• Identifisere religioners Роле аз samfunnet ог Det politiske Лив.
• Redegjøre за ог vurdere hvordan религия Наг innvirkning på sosiale ог politiske konflikter
• Vurdere ог å gjøre разказвам за hvordan религия кан bidra Тил å губят konflikter ог skape Фред.
• Redegjøre за religiøse ledere ог organisasjoners Роле заповяда på lokalt, nasjonalt ог internasjonalt Nivå за å губят konflikter.
• Vurdere религии Роле аз konkrete konflikter

Hovedmomenter
• Hvordan begrepene Фред ог konflikt blir omtalt аз ulike religioner (hovedvekt på де МКЕ магазин religionene)
• Религия ог globalisering
• Религия SOM årsak Тил konflikt
• Religiøs fundamentalisme
• Religiøs terrorisme
• Религия SOM redskap аз fredsarbeid заповяда på lokalt, nasjonalt ог internasjonalt Nivå.
• Caser

5 Menneskerettigheter (10 studiepoeng)

Kurset Skal GI EN innføring аз menneskerettighetene заповяда Det teoretiske ог praktiske perspektiv. Emnet Skal belyse utviklingen AV menneskerettighetene FRA et historisk perspektiv FREM Тил nåtiden. Spørsmål OM universaliteten AV menneskerettighetene с. også BLI evaluert аз et kritisk perspektiv. Млада сьомга Skal dette GI et grunnlag за å forstå де utfordringer EN звезда ovenfor аз Даг, мъже også fremtidige problemstillinger.

Studentene Skal kunne:
• Forstå utviklingen AV menneskerettighetene аз et historisk ог filosofisk perspektiv
• Forstå ог kritisk kunne vurdere hvordan ден politiske gjennomføringen AV menneskerettigheter finner СТЕД заповяда på nasjonalt, regionalt ог internasjonalt Nivå.
• Forstå hvordan studiet AV menneskerettighetene Spenner над EN rekke akademiske disipliner
• Redegjøre за ог evaluere ulike aktuelle problemstillinger SOM motsetningene mellom Кампен прашинка terrorisme ог beskyttelse AV menneskerettighetene, næringsliv ог menneskerettigheter, kvinners rettigheter.
• Evaluere ог vurdere sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter, utvikling ог konflikt

Hovedmomenter
• HVA НЛП menneskerettighetene?
• Innføring аз menneskerettighetenes Historie
• Finnes Det Universelle menneskerettigheter?
• Kvinner ог menneskerettighetene
• Sikkerhet срещу rettigheter
• Implementering AV menneskerettighetene
• Globalisering ог menneskerettighetene
• Grove brudd på menneskerettighetene


6 Regioner аз konflikt (10 studiepoeng)

Dette emnet с. Binde sammen EN rekke AV де Андре emnene, deriblant introduksjon Тил internasjonale Studier, introduksjon Тил Freds-ог konfliktstudier, konfliktløsing, fredsbygging ог fredsforebygging. I dette emnet с. ulike regioner BLI analysert ог sammenliknet. I tillegg Skal studentene аз grupper Техническа помощ за сегменти самостоятелен Konkret analyseres konflikt Som Skal.

Studentene Skal kunne:
• Tilegne SEG empirisk kunnskap ог forståelse за politiske, sosiale ог økonomiske utfordringer де ulike regionene звезда ovenfor
• Vurdere hvordan де ulike regionene påvirkes AV globaliseringen
• Vurdere fellestrekk ог ulikheter VED konflikter аз regionene
• Evaluere де konfliktløsningstiltak SOM Наг vært gjennomført
• Redegjøre за ог vurdere samhandling på ulike Nivå ог områder innen regionene
• Redegjøre за migrasjonsmønstre аз regionen

Hovedmomenter
• Regioner: Hovedsaklig Tre regioner, мъже sammenlikning Med Андре regioner с. BLI gjort: Afrika, Латинска Америка ог Europa (Андре aktuelle regioner кан være OST-Азия, Kaukasus, MIDT-Остен).
• Historisk overblikk
• Politiske, sosiale ог økonomisk utvikling
• Konfliktårsaker аз regionene
• Eksterne aktørers påvirkning ог handlinger аз regionene
• Demokratiutvikling аз ulike regioner
• Регионален sikkerhet
• Regionalt samarbeid
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Ян. 2020
Авг. 2020
Duration
Редовно обучение
По място
По дата
Start Date
Ян. 2020, Авг. 2020
Крайна дата за записване

Ян. 2020, Авг. 2020